2018-12-16 Versija

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.

Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „Auto Parts”, juridiskās personas kods 40103543197, adrese: Purvciema iela 13-52, Rīga, LV-1035, Latvija, kontakttālrunis: 26627462, e-pasta adrese: custos@custos.lv Par Jūsu personas datu drošību rūpējas arī mūsu iecelts neatkarīgs datu aizsardzības speciālists, tālruņa numurs: 26627462, e-pasta adrese: custos@custos.lv

1. Kā mēs esam mainījušies kopš jaunā likuma stāšās spēkā?

2. Kādus personas datus par mani jūs noteikti nevācat un neapstrādājat?

3. Kādus manus personas datus jūs vācat un apstrādājat?